C#中的转义字符

在一些特殊场合,需要将字节控制位转换成字符,比如172为二进制的10101100,十六进制为0xAC,它没有可见的字符与之对应,所以没法用 char cCao = ‘C’ 这样的操作,只能通过转义字符来实现,这就是’\x’,如,’\xXXX’,即,将十六进制的数字’XXX’转换成字符:

char cCao = ‘\x43’;  // char cCao = ‘C’;

 

这里要注意的是,C语言使用者在C#中容易犯一个错误,即,C语言中将十六进制转换成字符的转义字符为’\0x’,而C#中用’\x’。

 

另外还有一些单字节常用转义符列举如下:
\’     单引号           0x0027
\”     双引号           0x0022
\\     反斜杠           0x005C
\0     空                0x0000
\a     警报(感叹号)  0x0007
\b     退格符          0x0008
\f     换页符           0x000C
\n     换行符          0x000A
\r     回车             0x000D
\t     水平制表符     0x0009
\v     垂直制表符    0x000B

 

 

这里另附一张ASCII码对照表:

 

常用ASCII 码对照表

ASCII码 键盘 ASCII 码 键盘 ASCII 码 键盘 ASCII 码 键盘
27 ESC 32 SPACE 33 ! 34
35 # 36 $ 37 % 38 &
39 40 ( 41 ) 42 *
43 + 44 45 46 .
47 / 48 0 49 1 50 2
51 3 52 4 53 5 54 6
55 7 56 8 57 9 58 :
59 ; 60 < 61 = 62 >
63 ? 64 @ 65 A 66 B
67 C 68 D 69 E 70 F
71 G 72 H 73 I 74 J
75 K 76 L 77 M 78 N
79 O 80 P 81 Q 82 R
83 S 84 T 85 U 86 V
87 W 88 X 89 Y 90 Z
91 [ 92 93 ] 94 ^
95 _ 96 ` 97 a 98 b
99 c 100 d 101 e 102 f
103 g 104 h 105 i 106 j
107 k 108 l 109 m 110 n
111 o 112 p 113 q 114 r
115 s 116 t 117 u 118 v
119 w 120 x 121 y 122 z
123 { 124 | 125 } 126 ~

 

 

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据